PRAVIDLA SOUTĚŽE „MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V INDIVIDUÁLNÍM TRÉNINKU“

(„Soutěž“)

1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1          Organizátorem a pořadatelem Soutěže je Fotbalová asociace České republiky se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 004 06 741, společnost zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1066 („Pořadatel“ nebo „Organizátor“).

2. Doba a místo konání soutěže

2.1          Soutěž bude probíhat v období od 4. 3. 2021 od 18.00 hod. do 28. 3. 2021 do 23.59 hod. („Doba konání Soutěže“).

2.2          Soutěž je pořádána na území České republiky, a to prostřednictvím stránky https://trenujdoma.fotbal.cz („Soutěžní stránka“).

3. Účast v soutěži

3.1          Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je svéprávná a splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly („Soutěžící“). Osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností se mohou Soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce.

3.2          Účast v Soutěži je dobrovolná. Soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

3.3          Výsledky soutěžících, včetně průběžných výsledků, budou zveřejněny jak na Soutěžní stránce, tak na webové stránce FAČR, s čímž Soutěžící vyjadřuje souhlas.

4. Ochrana osobních údajů

4.1          Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, věku budou zpracovávány Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, pro účely uspořádání Soutěže, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

4.2          Soutěžící bere na vědomí, že správce uvedený v bodě 5.1 těchto pravidel je oprávněný osobní údaje Soutěžících využít pro účely přímého marketingu, a to po dobu 3 let. Obchodní sdělení je Organizátor oprávněn zasílat prostřednictvím externích společností zajišťujících marketingové služby. Namítat takové zpracování osobních údajů, resp. odmítnout další zasílání obchodní sdělení je Soutěžící oprávněn kdykoliv kliknutím na odkaz uvedený v textu každého obchodního sdělení.

4.3          V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Soutěžící právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Společná ustanovení

5.1          Tato pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Soutěžní stránce.

5.2          Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na d.kadlec@fotbal.cz.

5.3          Pořadatel je oprávněn kdykoli kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži a vyloučit kteréhokoliv Soutěžícího pro jednání v rozporu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení vyloučit jakéhokoli Soutěžícího, u nějž se prokáže, že zneužívá průběh Soutěže nebo s ní manipuluje, či jedná jiným způsobem, který je dle Pořadatele v rozporu s těmito pravidly.

5.4          Pořadatel může tato pravidla změnit; informace o změně spolu s úplným zněním pravidel bude dostupná na Soutěžní stránce. Pořadatel tak může Soutěž odložit, přerušit nebo zrušit; každá taková změna bude rovněž vyhlášena na Soutěžní stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

5.5          Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

5.6          Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

5.7          Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím).

 

V Praze dne 2. 3. 2021